Senin, 01 Oktober 2012

NGAWINCIK DIRI DINA JUMERITNA ATI


Sajak : Nanang Sos.

                        

      Ngawincik nyaliksik diri,ngungkab nyawang alam anu rék disorang
      Ngabebengkang raga cuang cieung sorangan,ketir jeung keueung narepungan narémbongan
      Horéng  raga bakal ngabebengkang nangkarak baeud sorangan
      Nyawa bakal leupas mangprung ninggalkeun ieu kurungan

      Maot téh kacida ketirna,ucap lisan bakal dikonci ku Gustina
      Kulit jeung daging bakal jadi sasksina,bakal balaka nyarita  di payuneun  Mantena
      Naon anu arék ditandonkeun anu bisa mungkus tina linyok jeung kabohongan  ?
      Kabéh lalampahan hirup di Dunya bakal diwincik ditaliti dibariskeun hiji hiji
      Nyakséni ceuk ceuli,enya..ceuk mata,sumuhun,ceuk suku
     Kabéh anu napel dina ieu raga bakal réang balaka, nyararita saujratna taya anu kaliwat
  
     Yaa Alloh amparkeun lautan hampura kanggo abdi abdi sadaya
     Illa hilastulil Firdausi Ahla,Walla aqwa naril jahimi,Fahabli Taubatan wagfir dhunubi
     Fainakka ghafirudz dzanbil addimi.........
     Yaa Alloh abdi sanes ahli Surga,namung abdi moal kiat asup ka Naraka
     Mugi Gusti kersa maparinan tobat,ngahapunten kana sadaya kalepatan anu matak janten dosa
     Salametkeun kulawarga  abdi jeung umat islam sadaya, tina siksa jeung panasna seuneu Naraka.
    Amin....amin....amin Yarobball Allamin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar